กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวพรรณี   ชัยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ว่าง)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางชลอ ลาสม

ครู

นางสาวทิพรส แย้มขยาย

ครู

(ว่าง)

ครู

นางสาวพาภางา จันต๊ะสา

ครู

นางสาวเจษฎา ขำหรุ่น

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชญดานัส นาคน้อย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวทิราภรณ์ ลี้ทน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนฐสร ธนะสังข์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุชาดา กาสมุทร์

คนงาน

นางสาวพิมพ์พันธ์ บุญมีมา

คนงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนพัฒนา อบต.