กองคลัง


นางประภาสิริ วาทมธุรส
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางหนึ่งฤทัย  มาทอง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 
 
นางอนุสรี รัตนเลิศ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางณัฐศิกาน พัสกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวเมธาวินี ศรีดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวศิริพร  นันทะพรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางมาริสา ผลมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนพัฒนา อบต.