สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

ว่าที่ ร.ต.สิทธิเดช  ศรีสุนทร

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

นายบรรยงค์ เอี่ยมโซ้

รองประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

นางนกแก้ว  นออุ่น

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

นายบุญธรรม กุลคง

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 1

นายอุทัย โพธิกุล

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 1

นายวิจารณ์ เลือดทหาร

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 2

นายสนธยา ธีระ

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 2

นายอภิชาติ พันธุ์พุก

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 3

นายสุนันท์ วาสุชาติ

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 3

นางบัวเรียน บัวสี

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 4

นายแหลม ขันตรีมิตร

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 4

นางนกแก้ว นออุ่น

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 5

นายอาทิตย์ จันต๊ะสา

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 5

นายประจวบ พรมรักษา

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 6

นายปัญญา ตุมโฮม

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 6

นายสมบูรณ์ จำรูญ

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 7

นายสะพรั่ง อมดวง

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 7

ว่าที่ ร.ต. สิทธิเดช ศรีสุนทร

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 8

นายเขียน สีสวัสดิ์

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 8

นายสมศักดิ์ มีไผ่ขอ

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 9

นายสมชาย มาเขียว

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 9

นางพิมล ทองรัตน์

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 10

นายอำพล อมกระโทก

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 10

นางนิภา สาศิริ

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 11

นายประสิทธิ์ ทองเลี่ยน

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 11

นายบรรยงค์ เอี่ยมโซ้

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 12

นายเทอญ แสนวันนา

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 12

นายฉลวย บุญอาจ

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 13

นายบุญเลิศ วงษ์ตรี

สมาชิก อบต.แก่งโสภา หมู่ที่ 13

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้บริหาร

แผนพัฒนา อบต.