สำนักปลัด


นางสาวพรรณี ชัยประเสริฐ

หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววริยา บุญมี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววันทนา จันทสิงห์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชัชฎาภรณ์ อินนาคกูล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสกุลดาว ใจเที่ยงธรรม

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสุรีรัตน์ กีรติพิชญ์

นิติกรชำนาญการ

นางวิไลลักษณ์ อินอภัยพงษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวงวัน แถวอุทุม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ว่าง)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

นายประกาล เชียงไตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพัชรพงษ์  ประยูรยิ้ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสำเริง สุทธิ

พนักงานขับรถยนต์

นายวินัย จันทร์จีน

พนักงานดับเพลิง

นายธงชัย เมืองยม

พนักงานดับเพลิง

นายมา สาศิริ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายพลู แป้นน้อย

พนักงานขับรถยนต์

นายยศกร ใจเสือ

พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐภัทร ใจดี

คนงานประจำรถขยะ

นายวิเชียร วันทอง

คนงานประจำรถขยะ

นายสุวิทย์ ลาสม

คนงานประจำรถขยะ

นายสากล ฤทธิ์มนตรี

คนงานประจำรถขยะ

นางสาวสายพิน ทองเก่า

คนงาน

นายสุรินทร์ นราศรี

ภารโรง

นางสาวธัญยกันต์ สาศิริ

คนงาน

นายสุรศักดิ์ ละอองเอก

คนงานประจำรถขยะ

(ว่าง)

คนงานประจำรถขยะ

นายเฉลิมพล ราชานุวัตร์

พนักงานขับรถยนต์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้บริหาร

แผนพัฒนา อบต.