ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา

{pdf=285.pdf|500|300|native}

ประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 เนื่องจากกองคลังขอปรับแผนการใช้จ่ายเงิน

ผู้บริหาร

แบบสำรวจความคิดเห็น