ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

{pdf=250.pdf|500|300|native}

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562

ผู้บริหาร

แผนพัฒนา อบต.