วันที่ 6 สิงหาคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  พนักส่วนตำบลและพนักงานจ้่างองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา ประจำปี 2561  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภาร่วมกับหน่วยงานราชการ  ชมรม  และกลุ่มต่างๆ ในตำบลแก่งโสภา ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีตำบลแก่งโสภาและร่วมถวายเทียนพรรษา ณ  วัดโสภาราม  วัดม่วงหอม  วัดเขาน้อย  และวัดแก่งกุลา  ตำบลแก่งโสภา  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภาร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลแก่งโสภาดำเนินการฝึกอบรมอบรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงหอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ตำบลแก่งโสภา  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย 3Rs  (Reduce/Reuse/Recycle)  และการทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ผู้บริหาร

แบบสำรวจความคิดเห็น