ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้บริหาร

แผนพัฒนา อบต.