นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

     การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่งถึง จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นความต้องการของ ประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งได้จากการประชาคมนั่นคือ การทำให้ตำบลแก่งโสภาเป็นตำบลที่น่าอยู่ โดยเน้นการพัฒนาด้านปัจจัยพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมด้านการศึกษา สร้างจิตสำนึกการมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตความสุข อยู่ดีกินดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยที่ดี และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการนั้น ๆ

     ด้านเศรษฐกิจ เน้นการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณทั้งการจัดการฝึกอบรมและสนับสนุน ทุนดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

     ด้านสังคม ส่งเสริมการได้รับโอกาสทางสังคมด้วยความเสมอภาค มุ่งเน้นด้านการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดกิจกรรมทางสังคม

     ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาและยกระดับการศึกษาของประชาขน รณรงค์การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

     ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เน้นการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของตำบลให้สวยงาม และจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของตำบล

     ด้านการเมืองและการบริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปให ้มีความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบล

     ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างถูกต้องด้านการสาธารณสุข การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีโดยถ้วนหน้า

     ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นตำบลที่มีสภาพแวดล้อมดี มีความสวยงามแบบยั่งยืนและน่าอยู่

     ดังนั้น นโยบายของผู้บริหารจึงมุ่งเน้นการดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ตำบลที่ตั้งไว้นั้นคือ การทำให้ตำบลแก่งโสภาเป็น " องค์กรดูดี น่าอยู่ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี เพื่อชีวีเป็นสุข "

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้บริหาร

แผนพัฒนา อบต.