ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

   แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

     2. ก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง

     3. ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง

   แนวทางการพัฒนา

     1. ก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง

     2. รณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

   แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจน ปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่างๆ

     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

     4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท ี่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ

     5. ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา กาจัดตั้งโรงเรียน และการพัฒนาด้านกีฬาต่างๆ

     6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุข ภาพของตนเอง

     7. ส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการ ช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

     8. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศ

     9. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

   แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าการเกษตร

     3. พัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ

   แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

     3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

     4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วมและมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียของเหลือใช้แบบครบวงจร

     3. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

     4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ

     5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     6. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคและการจัดการระบบชลประทาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

     5. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช 2ค. และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     7. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารต่างๆ และการจัดการระบบ ICT

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้บริหาร

แผนพัฒนา อบต.