นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

     การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่งถึง จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นความต้องการของ ประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งได้จากการประชาคมนั่นคือ การทำให้ตำบลแก่งโสภาเป็นตำบลที่น่าอยู่ โดยเน้นการพัฒนาด้านปัจจัยพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมด้านการศึกษา สร้างจิตสำนึกการมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตความสุข อยู่ดีกินดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยที่ดี และร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

     ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับบริการนั้น ๆ

     ด้านเศรษฐกิจ เน้นการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณทั้งการจัดการฝึกอบรมและสนับสนุน ทุนดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

     ด้านสังคม ส่งเสริมการได้รับโอกาสทางสังคมด้วยความเสมอภาค มุ่งเน้นด้านการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์ สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดกิจกรรมทางสังคม

     ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาและยกระดับการศึกษาของประชาขน รณรงค์การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

     ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เน้นการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของตำบลให้สวยงาม และจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของตำบล

     ด้านการเมืองและการบริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไปให ้มีความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบล

     ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างถูกต้องด้านการสาธารณสุข การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีโดยถ้วนหน้า

     ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นตำบลที่มีสภาพแวดล้อมดี มีความสวยงามแบบยั่งยืนและน่าอยู่

     ดังนั้น นโยบายของผู้บริหารจึงมุ่งเน้นการดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ตำบลที่ตั้งไว้นั้นคือ การทำให้ตำบลแก่งโสภาเป็น " องค์กรดูดี น่าอยู่ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี เพื่อชีวีเป็นสุข "

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้บริหาร

แบบสำรวจความคิดเห็น

แผนพัฒนา อบต.

จำนวนผู้เข้าชม

222415
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
388
766
4621
194847
31700
20283
222415

Your IP: 3.235.11.178
2021-02-25 16:01