ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

   แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า

     2. ก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษารางระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ทางเท้า และศาลาที่พักริมทาง

     3. ก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอื่นๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านคมนาคมขนส่งและการจัดการผังเมือง

   แนวทางการพัฒนา

     1. ก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน เกาะกลางถนน และพื้นที่สองข้างทาง

     2. รณรงค์จัดกิจกรรมการป้องกัน การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

   แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ความยากจน ปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคระบาดต่างๆ

     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

     4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท ี่ของพลเมืองและมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกรูปแบบ

     5. ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา กาจัดตั้งโรงเรียน และการพัฒนาด้านกีฬาต่างๆ

     6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและสนใจดูแลสุข ภาพของตนเอง

     7. ส่งเสริมและสนับสนุนรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการ ช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

     8. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของประเทศ

     9. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้

   แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในการพัฒนาอาชีพ

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าการเกษตร

     3. พัฒนาส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการว่างงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการท่องเที่ยวและการบริการต่างๆ

   แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

     3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

     4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วมและมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสียของเหลือใช้แบบครบวงจร

     3. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

     4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ

     5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     6. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคและการจัดการระบบชลประทาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 ด้านการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   แนวทางการพัฒนา

     1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากรขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม โครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด

     5. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช 2ค. และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     7. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารต่างๆ และการจัดการระบบ ICT

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ผู้บริหาร

แบบสำรวจความคิดเห็น

แผนพัฒนา อบต.

จำนวนผู้เข้าชม

222440
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
413
766
4646
194847
31725
20283
222440

Your IP: 3.235.11.178
2021-02-25 16:38